Privacyverklaring2022-05-10T22:22:31+02:00

Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 22 februari 2022.

De Stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis (hierna: de stichting) zorgt voor financiële en materiële ondersteuning van ’t Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer, voor kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraars. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens, onder andere via onze website https://vriendenlangeland.nl/. Uw privacy is voor de stichting van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacy- en cookieverklaring geldt voor onze websitebezoekers, maar ook de donateurs van onze stichting en verder alle personen van wie de stichting persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die in functie zijn bij de stichting.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u gebruik maakt van onze website en dienstverlening, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens. Wij geven per doeleinde aan welke gegevens wij van u verkrijgen, wat hiervan de grondslag is en welke bewaartermijn hiervoor geldt.

Contact

Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, dan gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voorletters en achternaam)
 • Aanhef
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Contactgegevens (adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn indien u opnieuw contact met ons opneemt.

Donateur worden

Via het aanmeldformulier op onze website kunt u zich aanmelden als donateur. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u een brief per post met de gegevens waarnaar u uw donatie/gift kunt overmaken.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voorletters en achternaam)
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Contactgegevens (adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Financiële gegevens
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren uw contactgegevens tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. De overige informatie bewaren wij totdat de donatie of gift verwerkt is. Met uw toestemming kunnen wij gegevens langer bewaren. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Nieuwsbrief per post of e-mail

Indien u zich aanmeldt als donateur, kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij u per kwartaal per post of per e-mail over onze nieuwe projecten.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens

Deze gegevens worden slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan onze mailing- of adressenlijst. Wij bewaren deze informatie, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief per post kunt u kunt zich op ieder moment afmelden door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Voor de nieuwsbrief per e-mail geldt dat iedere nieuwsbrief een afmeldlink bevat. 

Nieuws & Projecten

Op onze website delen wij nieuws en informatie over projecten van en over de stichting.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Beeldmateriaal (foto en/of video)
 • Verhaal/ ervaring

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat u uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

De stichting deelt uw persoonsgegevens enkel met derden wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde persoonsgegevens te verwerken;
 • Dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • U hier toestemming voor geeft;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookieleveranciers
 • Betalingsdienstverleners
 • Bezorgdiensten
 • Het LangeLand Ziekenhuis

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

Cookie; Entiteit; waarborgen Soort Doel Bewaartermijn
Google Analytics

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Analytisch Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

–        een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

–        Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

–        verder geen gegevens delen met Google;

–        we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

Maximaal 2 jaar
Diversen:

 

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Functioneel Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc. Maximaal 2 jaar

Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Beveiliging van persoonsgegevens

De stichting neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan dit document.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent en dat de persoonsgegevens u toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dat kenbaar maken via info@vriendenlangeland.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis

Tiberstroom 26

2721 CN Zoetermeer

E-mailadres: info@vriendenlangeland.nl

KvK-nummer: 41157029

Laatste Nieuws en Projecten

Bekijk alle berichten
Ga naar de bovenkant